Vernieuwing in de erfbelasting vanaf 1 juli 2021

Vernieuwing erfbelasting

3 belangrijke maatregelen worden ingevoerd in de erfbelasting met ingang van 1 juli 2021.  Vooreerst wordt de risicoperiode voor niet geregistreerde schenkingen verlengd van 3 naar 4 jaar.  Daarnaast zal het mogelijk zijn om één of meerdere beste vrienden te begunstigen in een testament en ten slotte verliest het duo legaat haar gunstige fiscale werking voor erfgenamen.

Vanaf één juli 2021 gaan er drie grote wijzigingen doorgevoerd worden in de erfbelasting: verlenging van de termijn bij niet-geregistreerde schenkingen, invoering van een vriendenerfenis en de afschaffing van het duolegaat. 

Niet geregistreerde schenkingen

Tot op dag van vandaag is het toegestaan roerende goederen te schenken via hand- of bankgift zonder daarbij schenkingsrechten te moeten betalen. De enige voorwaarde die daaraan verbonden is, is dat je de volgende drie jaar als schenker nog in leven moet blijven. Als aan die voorwaarde voldaan is, wordt de schenking niet mee opgenomen in de nalatenschap van de schenker bij zijn/ haar overlijden. Deze termijn van drie jaar wordt vanaf één juli 2021 verlengt tot vier jaar. Schenkingen gedaan na één juli vallen dan onder deze nieuwe bepaling. 

Nieuwe vriendenerfenis

Vanaf één juli 2021 kan je via uw testament een deel van uw erfenis nalaten aan goede vrienden en verre familieleden aan het voordelige tarief van 3%. Deze nalatenschap is wel beperkt tot 15.000,00 EUR. Alles wat daarboven nagelaten wordt, wordt belast aan de gangbare hogere tarieven. Wanneer je aan meerdere vrienden iets nalaat, worden hun verschillende erfdelen samen genomen. Het maximale bedrag van 15.000,00 EUR geldt dus voor de totale nalatenschap aan vrienden en verre familieleden.   

Afschaffing van het duolegaat

In het verleden en vandaag de dag nog is het mogelijk om een deel van uw erfenis na te laten aan een goed doel, op voorwaarde dat zij de erfbelasting betalen van uw andere erfgenamen. Door het voordelige tarief van 8,5% (5,5% in geval van schenking) kon deze techniek gebruikt worden om uw verre erfgenamen netto meer na te laten en hielden de goede doelen daar zelf ook iets aan over. Dat kan vanaf één juli 2021 niet meer. Vanaf dan erven goede doelen, vzw’s, … aan 0%, maar wordt er een bruteringsformule toegepast op de erfenis van de ‘gewone’ legaat. Door deze formule is het quasi onmogelijk dat een goed doel, vzw, … nog dergelijke erfenissen aanvaardt, omdat ze doorgaans meer belasting gaan betalen dan ze kunnen ontvangen. Hierdoor wordt het echte onzelfzuchtige karakter van de lagere tarieven voor goede doelen, vzw’s, … terug herstelt. Private stichtingen, ziekenfondsen, landsbonden, … vallen hier buiten en blijven de tarieven van 8,5% en 5,5% behouden. 

 

Heb je vragen over deze nieuwe regelgeving?

Wij helpen u graag verder.